شیوه های پرداخت

هم اکنون پرداخت از طریق در گاه های پرداخت  عضو شتاب بانک صادرات صورت می پذیرد.